Прес-служба Нормативна база Роз’яснення законодавства Пошук
 
Головна сторінка
Служба
Положення
Завдання
Керівництво
Структура
Планування роботи
Колегія
Історія створення
Вакантні посади
Діяльність Служби
Наглядова діяльність
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Запобігання проявам корупції
Міжнародна діяльність
Ринковий нагляд
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Покажчик НПАОП (28.12.2012)
Реєстри
Звітні документи
Контактна інформація
Центральний апарат
Територіальні управління
Експертно-технічі центри
Телефонна "гаряча лінія"
Телефони довіри
Тематичні видання
 
 

Офіційне представництво Президента України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

 


Кращий працівник Держгірпрoмнагляду
Переглянути результати голосування.
 
     
 
Сектор з питань запобігання та протидії корупції Надрукувати Надіслати ел. поштою

Керівний склад сектору


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Сектор) є структурним підрозділом Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі – Держгірпромнагляд), який утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року N 1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади".

1.2.’Сектор підпорядковується безпосередньо Голові Держгірпромнагляду та взаємодіє з спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики.

1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, Указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, цим Положенням та іншими актами.

1.4. Структура і штатна чисельність працівників Сектору визначається та затверджується Головою Держгірпромнагляду.

1.5.’Призначення, переміщення і звільнення працівників Сектору здійснюється наказом Голови Держгірпромнагляду відповідно до вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про державну службу».

1.6.’Посадові обов’язки, права та відповідальність працівників Сектору визначаються цим Положенням, а також посадовими інструкціями, які затверджуються в установленому порядку.

1.7.’Діяльність Сектору проводиться відповідно до Плану роботи Держгірпромнагляду та Плану роботи Сектору.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ

2.1.’Основними завданнями Сектору є:

2.1.1.’участь у реалізації державної антикорупційної політики;

2.1.2.’здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у Держгірпромнагляді, його територіальних органах, а також підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2.1.3.’участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері;

2.1.4.’проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції.

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. розробляє, здійснює та контролює проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням;

2.2.2. надає іншим структурним підрозділам Держгірпромнагляду, його територіальним органам, підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери його управління, а також окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

2.2.3. вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб відповідного органу виконавчої влади, вносить керівнику відповідного органу пропозиції щодо їх усунення;

2.2.4. надає допомогу у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

2.2.5. проводить:

в установленому порядку службове розслідування (перевірку) в Держгірпромнагляді, його територіальних органах, підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери його управління, з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства;

у межах своїх повноважень разом із представниками відділу контрольно – ревізійної роботи Держгірпромнагляду перевірку фінансово-господарської діяльності Держгірпромнагляду, його територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, з метою здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства;

узагальнення інформації щодо запобігання та виявлення корупції в системі Держгірпромнагляду;

2.2.6. проводить у межах своїх повноважень та у разі необхідності спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців і призначення яких здійснюється Головою Держгірпромнагляду, керівником територіального органу, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто;

2.2.7. перевіряє в установленому порядку повідомлення громадян та юридичних осіб, інформацію, оприлюднену у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриману від інших структурних підрозділів Держгірпромнагляду, його територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, щодо причетності його працівників до вчинення корупційних правопорушень;

2.2.8. організовує своєчасний і якісний розгляд скарг та звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ і організацій, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Сектору;

2.2.9. повідомляє у письмовій формі Голову Держгірпромнагляду, спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики та спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами Держгірпромнагляду, його територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

2.2.10.’веде облік працівників Держгірпромнагляду, його територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

2.2.11.’взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших органів виконавчої влади, територіальних органів.

2.3. Вимоги керівника Сектору, що стосуються дотримання антикорупційного законодавства, є обов'язковими для посадових осіб Держгірпромнагляду, його територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління.

2.4. Покладення на Сектор обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, а також обмежують виконання покладених на нього завдань, не допускається.

3. ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ СЕКТОРУ

3.1. Працівники Сектору мають право:

3.1.1.’одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Держгірпромнагляду, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, інформацію, звіти, статистичні дані та матеріали, необхідні для здійснення покладених на Сектор завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

3.1.2.’одержувати від працівників Держгірпромнагляду, його територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

3.1.3.’залучати працівників інших структурних підрозділів Держгірпромнагляду, його територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, за погодженням з їх керівниками до участі у проведенні службових розслідувань (перевірок) та наданні відповідної допомоги;

3.1.4.’ініціювати перед Головою Держгірпромнагляду питання щодо надсилання запитів суб'єктам господарювання, учасникам цивільно-правових договорів з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів;

3.1.5. брати участь у засіданнях колегії, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться в Держгірпромнагляді, його територіальних органах, підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери його управління, у разі розгляду на них питань, що стосуються діяльності Сектору.

3.2.’Працівники Сектору під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень, територій Держгірпромнагляду, його територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

4. КЕРІВНИК СЕКТОРУ

4.1.’Сектор очолює керівник (далі – завідувач Сектору), який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Держгірпромнагляду.

4.2.’На посаду завідувача Сектору призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра і стажем роботи в державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління.

4.3.’Відповідно до покладених на Сектор завдань завідувач Сектору:

4.3.1.’здійснює керівництво діяльністю Сектору та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

4.3.2.’розподіляє обов'язки між працівниками Сектору, контролює їх роботу, ввносить пропозиції Голові Держгірпромнагляду, щодо зміни структури та чисельності Сектору;

4.3.3. вносить Голові Держгірпромнагляду пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгірпромнагляду, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, їх заохочення та притягнення до відповідальності;

4.3.4.’подає спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики за встановленою ним формою інформацію про вжиття заходів для виявлення корупції та осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

4.3.5.’вносить у визначених законодавством випадках Голові Держгірпромнагляду подання про відсторонення на час службового розслідування (перевірки) посадової особи, яка працює у Держгірпромнагляді, його територіальному органі, підприємстві, установі і організацій, що належать до сфери його управління, від виконання повноважень за посадою;

4.3.6. звертається до Голови Держгірпромнагляду з поданням про притягнення посадових осіб Держгірпромнагляду, його територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, до відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства;

4.3.7.’інформує Голову Держгірпромнагляду про випадки перешкоджання виконанню працівниками Сектору їх повноважень, неподання або несвоєчасного подання посадовими особами Держгірпромнагляду, його територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, інформації та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки);

4.3.8.’планує та регулює ефективну взаємодію Сектору з іншими структурними підрозділами Держгірпромнагляду;

4.4. Завідувач Сектору має право:

4.4.1. вносити пропозиції Голові Держгірпромнагляду щодо:

- структури та чисельності Сектору;

- призначення на посаду та звільнення з посади, а також переміщення працівників Сектору;

- заохочення та притягнення до відповідальності інших працівників Сектору;

- проведення відповідних заходів контрольно – ревізійним відділом Держгірпромнагляду;

4.4.2. подавати Голові Держгірпромнагляду пропозиції щодо розміру премії кожного працівника Сектору відповідно до його особистого вкладу в загальні результати роботи, ініціативності та професійного вміння.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Завідувач Сектору (у разі його відсутності – головний спеціаліст) несе персональну відповідальність за невиконання покладених на Сектор завдань і функцій згідно з цим Положенням.

5.2. Працівники Сектору несуть персональну відповідальність за несвоєчасне і неякісне виконання вимог посадових інструкцій, доручень Голови Держгірпромнагляду, за недодержання правил внутрішнього трудового розпорядку, що затверджені в установленому порядку для працівників Держгірпромнагляду, згідно з чинним законодавством.

5.3.’Спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики у разі надходження скарг на дії працівників Сектору організовує проведення їх перевірки. Матеріали за результатами перевірки надсилаються Голові Держгірпромнагляду для прийняття відповідного рішення.

 
Соціальна реклама

Кращий працівник Держгірпромнагляду 2012
Переглянуть результати конкурсу
Малюнки переможців конкурсу Охорона праці очима дітей - 2012
Переглянуть результати конкурсу
Конкурс на кращий слоган

ОГОЛОШЕНО
Всеукраїнський конкурс «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Науково-практичний семінар

РЕКОМЕНДАЦИИ
V международной научно-технической конференции
«Промышленная безопасность и охрана труда-2012.
Проблемы. Перспективы»

Оперативна інформація


Всі новини
 • 20.04.13
  Працівники Держгірпромнагляду взяли участь у Всеукраїнському суботнику
 • 19.04.13
  У Держгірпромнагляді відбудеться «гаряча» телефонна лінія до Дня охорони праці
 • 18.04.13
  На Волині обговорено шляхи зниження виробничого травматизму в АПК
 • 18.04.13
  На Хмельниччині визначено кращі підприємства з охорони праці
 • 18.04.13
  Держгірпромнагляд удосконалює процедуру розслідування нещасних випадків
 • 17.04.13
  Держгірпромнагляд вжив заходів щодо спрощення системи нагляду за діяльністю суб’єктів господарювання
 • 17.04.13
  Криворізьке теруправління організувало трансляцію соціальних відеороликів до Дня охорони праці
 • 17.04.13
  Керівництву Львівщини запропоновано розробити програму безпечної експлуатації газового обладнання
 • 16.04.13
  Завершено розслідування нещасного випадку на ОП «Вуглегірська ТЕС» ПАТ «Центренерго»
 • 16.04.13
  Бігборди привертають увагу суспільства до питань охорони праці
 • 16.04.13
  Криворізький ПАТ «Північний ГЗК» працює з дотриманням норм промислової безпеки
 • 16.04.13
  Держгірпромнагляд та Львівська ОДА об'єднують зусилля у питанні безпеки газопостачання
 • 15.04.13
  На Донеччині створено комісію з розслідування обставин та причин аварії на шахті «Чайкіно»
 • 15.04.13
  Видано новий методичний посібник з охорони праці на автомобільному транспорті

 HotLog

Rated by MyTOP

RSS 2.0
 

© 2010 "Держгірпромнагляд України"
При використаннi матерiалiв посилання на Держгірпромнагляд України обовязкове.