Прес-служба Нормативна база Роз’яснення законодавства Пошук
 
Головна сторінка
Служба
Положення
Завдання
Керівництво
Структура
Планування роботи
Колегія
Історія створення
Вакантні посади
Діяльність Служби
Наглядова діяльність
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Запобігання проявам корупції
Міжнародна діяльність
Ринковий нагляд
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Покажчик НПАОП (28.12.2012)
Реєстри
Звітні документи
Контактна інформація
Центральний апарат
Територіальні управління
Експертно-технічі центри
Телефонна "гаряча лінія"
Телефони довіри
Тематичні видання
 
 

Офіційне представництво Президента України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

 


Кращий працівник Держгірпрoмнагляду
Переглянути результати голосування.
 
     
 
Відділ контрольно-ревізійної роботи Надрукувати Надіслати ел. поштою

Керівний склад відділу


1.1. Відділ контрольно-ревізійної роботи (далі – відділ) є структурним підрозділом Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі – Держгірпромнагляд).

Діяльність відділу  спрямовується Головою Держгірпромнагляду.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами Президента України, Законами України, Бюджетним кодексом України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Державної фінансової інспекції України, Положенням про відділ, яке розроблено відповідно до Положення про Держгірпромнагляд, затверджене Указом Президентом України від 6 квітня 2011року № 408/2011 та постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 2 «Про проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади», іншими актами законодавства України та цим Положенням.

У межах своїх повноважень щодо проведення фінансового контролю відділ організовує виконання законів України та інших нормативно-правових актів, доручень керівництва Держгірпромнагляду і здійснює систематичний контроль за їх виконанням.

1.3.Структура і чисельність працівників відділу встановлюється Держгірпромнаглядом, виходячи із затвердженої структури і чисельності центрального апарату.

1.4.Порядок взаємодії відділу з іншими підрозділами Держгірпромнагляду, а також відповідними службами інших державних установ щодо проведення контрольно-ревізійної роботи визначається чинним законодавством та даним Положенням.

1.5.Відділ здійснює ревізії та перевірки за затвердженим реєстром суб'єктів, щодо діяльності яких здійснюються контрольні заходи (далі - суб'єкти). Реєстр погоджується із Державною Фінансовою інспекцією України з метою охоплення суб'єктів контрольними заходами та застосування єдиних підходів до проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи. Ініціатор контрольного заходу є Голова Держгірпромнагляду.

Контрольно-ревізійна робота відділу проводиться за планом, що затверджується Головою Держгірпромнаглядом за погодженням із Державною Фінансовою інспекцією України.

1.6.Відділ здійснює контрольні заходи щодо діяльності таких суб'єктів господарювання:

центральний апарат Держгірпромнагляду; територіальні органи, установи, організації та підприємства, які  підпорядковані, або належать до сфери управління Держгірпромнагляду;

інші одержувачі бюджетних коштів, що не належать до сфери управління Держгірпромнагляду, але одержують безпосередньо через Службу Держгірпромнагляду бюджетні кошти,  в межах повноважень, наданих Держгірпромнагляду, як головному розпоряднику бюджетних коштів відповідно до законодавства.

До планів контрольних заходів не включаються суб'єкти господарювання щодо яких термін проведення попередніх контрольних заходів цими ж суб’єктами з тих самих питань менший одного року            (365 календарних днів) або вже здійснено контрольні заходи іншими суб’єктами державного фінансового контролю або контрольними органами з тих самих питань та за період, який підлягає контролю.

1.7.Предметом фінансового контролю відділу є:

обґрунтованість бюджетних запитів, фінансових планів, дотримання фінансово-бюджетної, планової, кошторисної дисципліни, стан збереження і цільове витрачання бюджетних коштів та коштів державних цільових фондів; стан збереження і використання державного майна;

використання матеріальних і фінансових ресурсів, своєчасність документального оформлення господарських операцій, непродуктивні витрати і втрати;

економічне становище суб'єктів, результати виконання виробничих та фінансових планів, кошторисів;

правильність ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, законність проведення господарських операцій, своєчасність і повнота відображення їх в бухгалтерському обліку і звітності,

виконання  зобов'язань перед бюджетом і кредиторами;

додержання порядку формування,  встановлення та застосування цін і тарифів;

здійснення заходів,  спрямованих   на   усунення   недоліків, виявлених під час попередніх контрольних заходів; 

додержання встановленого  порядку закупівлі товарів,  робіт і послуг за державні кошти у межах повноважень;

інші питання в межах їх повноважень.

1.8.Відділ  здійснює внутрішній фінансовий контроль за:

використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у територіальних органах, установах, організаціях та на підприємствах, які підпорядковані, або належать до сфери управління Держгірпромнагляду України;

дотриманням законодавства про державні закупівлі;

цільовим використанням коштів державного бюджету та коштів, отриманих від фінансово-господарської діяльності підприємств;

складанням бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;

за використанням фінансових і матеріальних ресурсів в центральному апараті Держгірпромнагляду, приймає участь у вдосконаленні бухгалтерського обліку;

усуненням керівниками територіальних органів, установ, організацій та підприємств, які підпорядковані, або належать до сфери управління Держгірпромнагляду виявлених порушень та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства.

1.9.Відділ очолює начальник. Посада начальника відділу є номенклатурою Держгірпромнагляду. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом голови Держгірпромнагляду за погодженням з Державною фінансовою інспекцією України в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Інші посадові особи відділу призначаються на посаду у встановленому порядку, за поданням начальника відділу.

На посаду начальника відділу призначається особа, яка має вищу освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше 3 років.

Начальник відділу організовує внутрішню контрольно-ревізійну роботу відповідно до цього Положення та  вимог чинного законодавства. Начальник відділу підпорядковується і звітує безпосередньо Голові Держгірпромнагляду.

Начальник відділу повинен створити необхідні умови для якісного виконання, покладених на нього обов'язків, підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечити відділ окремим приміщенням, необхідною кількістю обчислювальної та комп'ютерної техніки, законодавчими та іншими нормативними актами з питань фінансово-господарської діяльності.

ІІ. Основні завдання відділу

2.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю центрального апарату Держгірпромнагляду; територіальних органів, установ, організацій та підприємств, які підпорядковані або належать до сфери управління Держгірпромнагляду;

2.2. Встановлення осіб, винних у допущенні виявлених під час проведення контрольних заходів порушень законодавства;

2.3. Аналіз умов, причин і наслідків порушень законодавства і недоліків, виявлених під час проведення контрольних заходів, розроблення пропозицій щодо їх усунення та запобігання їм у подальшому;

2.4. Забезпечення Голови Держгірпромнагляду достовірною інформацією про стан фінансово - бюджетної дисципліни у центральному апараті Держгірпромнагляду; територіальних органах, установах, організаціях та підприємствах, які підпорядковані, або належать до сфери управління Держгірпромнагляду.

ІІІ. Обов’язки відділу

3.1. Забезпечення повноти і достовірності даних та своєчасне оновлення зведеного реєстру суб'єктів щодо діяльності яких здійснюються контрольні заходи;

3.2. Участь у підготовці проектів нормативно-правових актів щодо ведення фінансово-господарської діяльності територіальних органів, установ, організацій та підприємств, які підпорядковані, або належать до сфери управління Держгірпромнагляду;

3.3. Планування, організація та здійснення контрольних заходів, документування та реалізація їх результатів, збереження матеріалів контрольних заходів;

3.4 Взаємодія з іншими структурними підрозділами Держгірпромнагляду, територіальними органами, установами, організаціями та підприємствами, які підпорядковані, або належать до сфери управління Держгірпромнагляду, контролюючими та правоохоронними органами, з питань проведення контрольно-ревізійної роботи;

3.5. Ініціювання у межах своїх повноважень вжиття заходів до одержувачів бюджетних коштів, які вчинили бюджетні правопорушення;

3.6.  Контроль усунення виявлених порушень законодавства і недоліків,

3.7. Участь у проведенні службових розслідувань з питань використання бюджетних коштів та державного майна;

3.8. Аналіз інформації про стан фінансово-бюджетної дисципліни територіальними органами, установами, організаціями та підприємствами, які  підпорядковані, або належать до сфери управління Держгірпромнагляду;

3.9. Надання щоквартального звіту Державній фінансовій інспекції України про результати внутрішнього фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

3.10. Виконання інших функцій  відповідно до компетенції відділу.

3.11. Участь у погодженні з призначення на посаду та звільнення з посади  керівників бухгалтерських та фінансових підрозділів у територіальних органах, установах, організаціях та на підприємствах, які підпорядковані, або належать до сфери управління Держгірпромнагляду України;

3.12. Розгляд листів, заяв і скарг громадян про факти порушення законодавства з фінансових питань, вжиття згідно із законодавством відповідних заходів щодо їх усунення;

3.13. Розробка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів Держгірпромнагляду з фінансових питань

ІV. Відділ  має право

4.1. Залучати до виконання контрольних заходів фахівців територіальних органів, установ, організацій та підприємств, які  підпорядковані,  або належать до сфери управління Держгірпромнагляду;

4.2.  Одержувати від територіальних органів, установ, організацій та підприємств, які підпорядковані,  або належать до сфери управління Держгірпромнагляду інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

4.3.  Скликати наради, створювати комісії та робочі групи з питань контрольно-ревізійної роботи;

4.4. Здійснювати внутрішній фінансовий контроль шляхом проведення інспектування у формі планових та позапланових перевірок певного комплексу чи окремих питань фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій, визначених у підпункті 2.1 цього Положення;

4.5.  Перевіряти в ході внутрішнього фінансового контролю грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, документи щодо проведення процедур закупівель, проводити перевірку фактичної наявності цінностей (коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо);

4.6. Безперешкодного доступу в ході внутрішнього фінансового контролю на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать підприємствам, установам та організаціям, що контролюються;

4.7. Вимагати від керівників територіальних органів, установ, організацій та підприємств, які підпорядковані,  або належать до сфери управління Держгірпромнагляду проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків;

4.8. Одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, що контролюються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході здійснення внутрішнього фінансового контролю;

4.9. Отримувати під час проведення перевірок територіальних органів, установ, організацій та підприємств, які підпорядковані,  або належать до сфери управління Держгірпромнагляду копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про порушення;

4.10. Звертатися, за погодженням з Головою Держгірпромнагляду, до контролюючих чи правоохоронних органів про порушення фінансової дисципліни територіальних органів, установ, організацій та підприємств, які підпорядковані,  або належать до сфери управління Держгірпромнагляду;

4.11. Проводити в територіальних органах, установах, організаціях та підприємствах, які підпорядковані,  або належать до сфери управління зустрічні звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємства, установи та організації, що контролюється.

4.12. Звертатися, за погодженням з Головою Держгірпромнагляду, до контролюючих чи правоохоронних органів з питання проведення зустрічної звірки суб’єктів господарювання, які не належать до сфери управління Держгірпромнагляду, з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємства, установи та організації, що контролюється.

4.13. Пред'являти керівникам та фахівцям територіальних органів, установ, організацій та підприємств, які підпорядковані,  або належать до сфери управління Держгірпромнагляду, що контролюються, обов'язкові до виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства;

4.14. Пропонувати керівникам територіальних органів, установ, організацій та підприємств, які підпорядковані,  або належать до сфери управління Держгірпромнагляду питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях;

4.15. Брати участь у контрольних заходах, що проводяться разом з органами державної контрольно-ревізійної служби, робочими групами і комісіями;

4.16.  Інформувати громадськість через засоби масової інформації про заходи щодо здійснення контролю за додержанням фінансової дисципліни у Держгірпромнагляді.

4.17.  Надавати Голові  Держгірпромнагляду пропозиції:

- щодо розірвання контракту до закінчення терміну його дії при виявленні випадків порушень та недоліків ведення фінансово-господарської діяльності;

- щодо доцільності додаткових виплат керівнику підприємства;

- щодо зменшення розміру премії, надбавки, та/або позбавлення премії та/або надбавки керівника підприємства, установи, організацій, які підпорядковані,  або належать до сфери управління Держгірпромнагляду.

  Наст. >
 
Соціальна реклама

Кращий працівник Держгірпромнагляду 2012
Переглянуть результати конкурсу
Малюнки переможців конкурсу Охорона праці очима дітей - 2012
Переглянуть результати конкурсу
Конкурс на кращий слоган

ОГОЛОШЕНО
Всеукраїнський конкурс «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Науково-практичний семінар

РЕКОМЕНДАЦИИ
V международной научно-технической конференции
«Промышленная безопасность и охрана труда-2012.
Проблемы. Перспективы»

Оперативна інформація


Всі новини
 • 20.04.13
  Працівники Держгірпромнагляду взяли участь у Всеукраїнському суботнику
 • 19.04.13
  У Держгірпромнагляді відбудеться «гаряча» телефонна лінія до Дня охорони праці
 • 18.04.13
  На Волині обговорено шляхи зниження виробничого травматизму в АПК
 • 18.04.13
  На Хмельниччині визначено кращі підприємства з охорони праці
 • 18.04.13
  Держгірпромнагляд удосконалює процедуру розслідування нещасних випадків
 • 17.04.13
  Держгірпромнагляд вжив заходів щодо спрощення системи нагляду за діяльністю суб’єктів господарювання
 • 17.04.13
  Криворізьке теруправління організувало трансляцію соціальних відеороликів до Дня охорони праці
 • 17.04.13
  Керівництву Львівщини запропоновано розробити програму безпечної експлуатації газового обладнання
 • 16.04.13
  Завершено розслідування нещасного випадку на ОП «Вуглегірська ТЕС» ПАТ «Центренерго»
 • 16.04.13
  Бігборди привертають увагу суспільства до питань охорони праці
 • 16.04.13
  Криворізький ПАТ «Північний ГЗК» працює з дотриманням норм промислової безпеки
 • 16.04.13
  Держгірпромнагляд та Львівська ОДА об'єднують зусилля у питанні безпеки газопостачання
 • 15.04.13
  На Донеччині створено комісію з розслідування обставин та причин аварії на шахті «Чайкіно»
 • 15.04.13
  Видано новий методичний посібник з охорони праці на автомобільному транспорті

 HotLog

Rated by MyTOP

RSS 2.0
 

© 2010 "Держгірпромнагляд України"
При використаннi матерiалiв посилання на Держгірпромнагляд України обовязкове.