Прес-служба Нормативна база Роз’яснення законодавства Пошук
 
Головна сторінка
Служба
Положення
Завдання
Керівництво
Структура
Планування роботи
Колегія
Історія створення
Вакантні посади
Діяльність Служби
Наглядова діяльність
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Запобігання проявам корупції
Міжнародна діяльність
Ринковий нагляд
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Покажчик НПАОП (28.12.2012)
Реєстри
Звітні документи
Контактна інформація
Центральний апарат
Територіальні управління
Експертно-технічі центри
Телефонна "гаряча лінія"
Телефони довіри
Тематичні видання
 
 

Офіційне представництво Президента України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

 


Кращий працівник Держгірпрoмнагляду
Переглянути результати голосування.
 
     
 
Управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності Надрукувати Надіслати ел. поштою

Керівний склад управління


1.1. Управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності (далі – Управління) є структурним підрозділом центрального апарату Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі – Держгірпромнагляд) і підпорядковане Голові Держгірпромнагляду.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно - правовими актами, що регламентують бюджетні відносини та фінансово-господарську діяльність Держгірпромнагляду, а також цим Положенням.

1.3. Штатна чисельність працівників Управління визначається штатним розписом Держгірпромнагляду, що затверджується Головою Держгірпромнагляду за погодженням із Міністерством фінансів України.

1.4. Призначення, переміщення і звільнення працівників Управління здійснюється наказами Голови Держгірпромнагляду відповідно до вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про державну службу».

1.5. Посадові обов’язки, права та відповідальність працівників Управління визначаються посадовими інструкціями.

1.6. Робота Управління здійснюється відповідно до планів роботи Держгірпромнагляду, які затверджуються в установленому порядку.

2. Основними завданнями Управління є:

2.1. Здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності у підвідомчих установах.

2.2. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

2.3. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених кошторисів.

2.4. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності.

3. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.

3.2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

3.3. Здійснює поточний контроль за :

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

- правильністю зарахування та використання власних надходжень центрального апарату та територіальних органів;

- веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами підвідомчих установ та державних підприємств, що перебувають у сфері управління Держгірпромнагляду.

3.4. Своєчасно подає звітність.

3.5. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

3.6. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно – матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

3.7. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її

списання відповідно до законодавства.

3.8. Забезпечує:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан і результати діяльності Держгірпромнагляду;

- відповідні структурні підрозділи Держгірпромнагляду даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

3.9. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

3.10. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та структурними підрозділами Держгірпромнагляду, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

3.11. Здійснює аналіз проектів фінансових планів державних підприємств, що входять до сфери управління Держгірпромнагляду.

3.12. Проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів підприємств.

3.13. Здійснює облік об’єктів державної власності, контроль за ефективним використанням державного майна таких об’єктів.

3.14. Надає розпоряднику Єдиного реєстру об’єктів державної власності інформації про поточний стан майна об’єктів державної власності та будь-які зміни в їх стані.

4. Управління має право:

4.1. Представляти Держгірпромнагляд в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції Управління в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

4.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до Управління структурними підрозділами Держгірпромнагляду первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

4.3. Одержувати від структурних підрозділів та територіальних органів Держгірпромнагляду необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них.

5. Керівником Управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності є головний бухгалтер, який підпорядковується та є підзвітним Голові Держгірпромнагляду.

6. Головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю Головою Держгірпромнагляду за погодженням з Міністром надзвичайних ситуацій, Державною казначейською службою в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.

6. Начальник Управління - головний бухгалтер:

7.1. Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на Управління;

7.2. Здійснює керівництво діяльністю Управління, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

7.3. Погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

7.4. Бере у разі потреби участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;

7.5. Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

7.6. Погоджує кандидатури працівників, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

7.7. Подає керівникові пропозиції щодо:

- визначення оптимальної структури відділу та чисельності її працівників;

- призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу;

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи;

- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

- організації навчання працівників Відділу, у тому числі працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані Держгірпромнагляду, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

- забезпечення Відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

7.8. Підписує звітність та документи, які є підставою для:

- перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

- приймання і видачі грошових коштів;

- оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

- проведення інших господарських операцій;

7.9. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

7.10. Здійснює контроль за:

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться бюджетною установою;

- складенням звітності;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, тому числі договорів оренди;

- відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

- станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості бюджетної установи та підпорядкованих бюджетних установ;

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

- оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

- виконанням головними бухгалтерами підвідомчих установ функцій з контролю;

7.11. Погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

7.12. Виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.

  Наст. >
 
Соціальна реклама

Кращий працівник Держгірпромнагляду 2012
Переглянуть результати конкурсу
Малюнки переможців конкурсу Охорона праці очима дітей - 2012
Переглянуть результати конкурсу
Конкурс на кращий слоган

ОГОЛОШЕНО
Всеукраїнський конкурс «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Науково-практичний семінар

РЕКОМЕНДАЦИИ
V международной научно-технической конференции
«Промышленная безопасность и охрана труда-2012.
Проблемы. Перспективы»

Оперативна інформація


Всі новини
 • 20.04.13
  Працівники Держгірпромнагляду взяли участь у Всеукраїнському суботнику
 • 19.04.13
  У Держгірпромнагляді відбудеться «гаряча» телефонна лінія до Дня охорони праці
 • 18.04.13
  На Волині обговорено шляхи зниження виробничого травматизму в АПК
 • 18.04.13
  На Хмельниччині визначено кращі підприємства з охорони праці
 • 18.04.13
  Держгірпромнагляд удосконалює процедуру розслідування нещасних випадків
 • 17.04.13
  Держгірпромнагляд вжив заходів щодо спрощення системи нагляду за діяльністю суб’єктів господарювання
 • 17.04.13
  Криворізьке теруправління організувало трансляцію соціальних відеороликів до Дня охорони праці
 • 17.04.13
  Керівництву Львівщини запропоновано розробити програму безпечної експлуатації газового обладнання
 • 16.04.13
  Завершено розслідування нещасного випадку на ОП «Вуглегірська ТЕС» ПАТ «Центренерго»
 • 16.04.13
  Бігборди привертають увагу суспільства до питань охорони праці
 • 16.04.13
  Криворізький ПАТ «Північний ГЗК» працює з дотриманням норм промислової безпеки
 • 16.04.13
  Держгірпромнагляд та Львівська ОДА об'єднують зусилля у питанні безпеки газопостачання
 • 15.04.13
  На Донеччині створено комісію з розслідування обставин та причин аварії на шахті «Чайкіно»
 • 15.04.13
  Видано новий методичний посібник з охорони праці на автомобільному транспорті

 HotLog

Rated by MyTOP

RSS 2.0
 

© 2010 "Держгірпромнагляд України"
При використаннi матерiалiв посилання на Держгірпромнагляд України обовязкове.