Прес-служба Нормативна база Роз’яснення законодавства Пошук
 
Головна сторінка
Служба
Положення
Завдання
Керівництво
Структура
Планування роботи
Колегія
Історія створення
Вакантні посади
Діяльність Служби
Наглядова діяльність
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Запобігання проявам корупції
Міжнародна діяльність
Ринковий нагляд
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Покажчик НПАОП (28.12.2012)
Реєстри
Звітні документи
Контактна інформація
Центральний апарат
Територіальні управління
Експертно-технічі центри
Телефонна "гаряча лінія"
Телефони довіри
Тематичні видання
 
 

Офіційне представництво Президента України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

 


Кращий працівник Держгірпрoмнагляду
Переглянути результати голосування.
 
     
 
Управління персоналу, діловодства, контролю та спец роботи Надрукувати Надіслати ел. поштою

Керівний склад управління


1.1.Управління персоналу, діловодства, контролю та спецроботи (далі - управління) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі – Держгірпромнагляд) і безпосередньо підпорядковується Голові Держгірпромнагляду відповідно до розподілу обов’язків.

1.2.До складу управління входять:

- відділ документального забезпечення, контролю та господарської діяльності;

- відділ кадрового забезпечення та режимно-секретної роботи.

1.3.У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про Держгірпромнагляд України, цим Положенням та іншими нормативними актами.

У питаннях організації кадрової роботи та державної служби управління керується також відповідними рекомендаціями Нацдержслужби, Мінсоцполітики, Мін'юсту та Пенсійного фонду.

1.4.Робота управління проводиться згідно з планами роботи, наказами Голови Держгірпромнагляду та цим Положенням.

1.5.Управління, відповідно до його складу, має печатки з визначенням їх належності та необхідні для його діяльності штампи встановленого зразка.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1. З питань документального забезпечення, контролю та господарської діяльності:

2.1.1. Організація діловодства в центральному апараті Держгірпромнагляду.

2.1.2. Здійснення контролю за виконанням актів законодавства, наказів і доручень керівництва Держгірпромнагляду, а також проведення аналізу причин порушень виконання їх вимог і внесення пропозицій щодо усунення таких порушень.

2.1.3. Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів про стан виконання актів законодавства, наказів і доручень керівництва Держгірпромнагляду та надання інформації Голові, першому заступнику Голови, заступнику Голови відповідальному за організацію контролю.

2.1.4. Проведення випереджувального моніторингу стану виконання актів законодавства, наказів і доручень керівництва та, у разі їх неможливості виконання у визначені строки, своєчасне інформування Голови та його заступників.

2.1.5. Підготовка проектів наказів і доручень керівництва з питань, що належать до компетенції служби контролю.

2.1.6. Ведення архівної справи в центральному апараті Держгірпромнагляду.

2.1.7. Проведення реєстрації, ведення обліку та встановлення контролю за реагуванням на інформаційні запити громадян, та проведення іншої роботи, визначеної наказами Держгірпромнагляду на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про звернення громадян».

2.1.8. Організація господарської діяльності: укомплектування приміщень меблями, офісною технікою, оргтехнікою, телефонним зв’язком, господарським обладнанням та інвентарем, канцелярськими матеріалами, необхідними для роботи.

2.1.9. Організація заходів щодо своєчасного проведення ремонту адміністративних приміщень, ремонту та заміни технічного обладнання.

2.1.10. Організація виготовлення відзнак Держгірпромнагляду, значків, посвідчень, бланків та інших друкованих матеріалів, необхідних для виконання покладених на Держгірпромнагляд завдань.

2.1.11. Забезпечення своєчасного тиражування і розсилки матеріалів колегії, наказів Голови Держгірпромнагляду підпорядкованим організаціям, а також іншим установам та підприємствам.

2.1.12. Виконання іншої господарської роботи за дорученням Голови Держгірпромнагляду та начальника управління.

2.1. З питань кадрового забезпечення та режимно-секретної роботи:

2.2.1. Організація та здійснення кадрової роботи, в основу якої покладено принципи демократичного добору працівників, просування їх по службі за діловими якостями та професійною компетенцією, організація навчання та підвищення кваліфікації працівників, заохочення їх до службової кар'єри, документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин працівників Держгірпромнагляду, контроль за неухильним додержанням працівниками вимог Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», Кодексу законів про працю України та інших нормативних документів.

2.2.2. Організація забезпечення роботи конкурсної комісії, прийняття відповідних документів від кандидатів на заміщення вакантних посад структурних підрозділів та подання їх на розгляд конкурсної комісії, здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору.

2.2.3. Участь, у межах своєї компетенції, у розробленні структури та штатного розпису, ведення контролю за розробленням посадових інструкцій у структурних підрозділах.

2.2.4. Здійснення організаційного забезпечення i участь у роботі атестаційної комісії, проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань i обов’язків, а також контроль проведення цієї роботи в системі Держгірпромнагляду.

2.2.5. Підготовка матеріалів про призначення на посади та звільнення з посад працівників центрального апарату та керівників підпорядкованих органів, проведення разом з іншими підрозділами роботи, щодо укладання, продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками підприємств та установи, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду; у межах своєї компетенції здійснення заходів для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов'язаних з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

2.2.6. Здійснення організаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням охорони державної таємниці, визначених Положенням про режимно-секретний орган Держгірпромнагляду.

2.2.7. Здійснення обліку та бронювання військовозобов'язаних працівників, забезпечення контролю за станом військового обліку в центральному апараті Держгірпромнагляду.

2.2.8. Вирішення питань (у разі потреби та у межах компетенції Держгірпромнагляду) з цивільної оборони і військово-мобілізаційної роботи Держгірпромнагляду.

2.2.9. Здійснення організаційно-методичного та інформаційного забезпечення роботи кадрових служб підпорядкованих органів Держгірпромнагляду.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Працівники управління мають право:

3.1. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в системі Держгірпромнагляду.

3.2.Брати участь у нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції управління, а також проводити наради з цих питань.

3.3.Вносити керівництву Держгірпромнагляду пропозиції про підвищення ефективності державної служби, удосконалення кадрової роботи, документального забезпечення та діловодства.

3.4.Проводити в системі Держгірпромнагляду перевірки з виконання актів законодавства, наказів і доручень керівництва Держгірпромнагляду.

3.5.Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів апарату, територіальних органів, підприємств та установи, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду:

- необхідну інформацію, а у разі потреби - відповідні документи, необхідні для виконання покладених на управління обов'язків,

- письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірки. Перевіряти повноту усунення виявлених порушень під час проведення перевірки.

3.6.Права і обов'язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджує Голова Держгірпромнагляду.

3.7.Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами центрального апарату, територіальними органами, державними підприємствами та установою, що належать до сфери управління Держгірпромнагляд.

4. КЕРІВНИЦТВО

4.1.Завдання та обов’язки:

4.1.1.Управління очолює начальник, який має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, та стажем роботи на державній службі не менше 5 років, в тому числі на посадах в службах управління персоналом не менше 3 років, або стажем роботи у службах управління персоналом в інших сферах управління не менше 5 років.

4.1.2.Начальник призначається на посаду та звільняється з посади наказом Голови Держгірпромнагляду за погодженням з Національним агентством України з питань державної служби та за погодженням з Міністром надзвичайних ситуацій України.

4.1.3. Начальник управління має заступника, який очолює відділ документального забезпечення, контролю та господарської діяльності та призначається на посаду та звільнюється з посади наказом Голови Держгірпромнагляду за погодженням з Міністром надзвичайних ситуацій України.

4.1.4.Начальник управління входить до складу колегії Держгірпромнагляду.

4.1.5.Начальник управління входить до складу Ради керівників кадрових служб при Кабінетові Міністрів України та бере участь у її засіданнях, що організовуються Національним агентством України з питань державної служби.

4.1.6. Здійснює організаційно-методичне та інформаційне забезпечення роботи кадрових служб підпорядкованих органів Держгірпромнагляду.

4.1.7.Планує роботу з персоналом, здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрового менеджменту, забезпечує планування службової кар'єри та аналізує ефективність роботи персоналу.

4.1.8.У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах центрального апарату.

4.1.9.Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків, а також контролює проведення цієї роботи у системі Держгірпромнагляду.

4.1.10.Вивчає разом з керівниками структурних підрозділів особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в структурних підрозділах, бере участь у роботі конкурсної комісії з метою вирішення кадрових питань у центральному апараті.

4.1.11.Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї.

4.1.12.Бере участь у розробці заходів дисциплінарного впливу до працівників центрального апарату, керівного складу територіальних органів та керівників державних підприємств та установи, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду, за невиконання вимог Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», інших законодавчих і нормативно-правових актів, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Загальних правил поведінки державного службовця.

4.1.13.Аналізує стан виконавської дисципліни з питань контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробляє та подає в установленому порядку пропозиції керівництву Держгірпромнагляду з удосконалення організації здійснення контролю.

4.1.14.Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до його компетенції.

4.1.15.Організовує, спрямовує та контролює роботу управління, розподіляє обов'язки між працівниками управління, організовує роботу щодо доведення до виконавців нормативних та розпорядчих документів з питань, віднесених до їх компетенції, забезпечує оперативне і якісне виконання ними завдань, визначених посадовими інструкціями та дотримання службової і трудової дисципліни.

4.1.16.У встановленому порядку вносить пропозиції про призначення на посади, переміщення та звільнення з посад працівників управління, проводить роботу з добору кадрів, погоджує надання їм відпусток, інших днів відпочинку згідно з чинним законодавством.

4.1.17.Вносить пропозиції Голові Держгірпромнагляду, за погодженням із першим заступником, щодо заохочення працівників управління, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, проведення стажування, присвоєння чергових рангів, оголошення конкурсу на вакантні посади.

4.2.Повноваження:

4.2.1.Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в системі Держгірпромнагляду.

4.2.2.Погоджує і підписує документи з питань, що належать до компетенції управління, у межах своїх повноважень готує накази, інструкції та інші нормативні акти, організовує і контролює їх виконання.

4.2.3.У межах своєї компетенції надає працівникам управління доручення, обов'язкові для їх виконання.

4.2.4. За дорученням керівництва представляє Держгірпромнагляд в органах виконавчої влади та громадських організаціях при обговоренні питань, що входять до компетенції управління.

4.2.5.Має право:

4.2.5.1. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів центрального апарату, територіальних органів, підприємств та установи, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду, інформацію, документи та матеріали необхідні для виконання покладених на начальника управління завдань і обов’язків.

4.2.5.2. Вносити керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи працівників системи Держгірпромнагляду.

4.2.5.3. Проводити наради з питань, що стосуються його компетенції, у разі необхідності залучати до участі в них керівний склад, працівників структурних підрозділів центрального апарату, а за погодженням з Головою Держгірпромнагляду – працівників територіальних органів, підприємств та установи, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду України.

4.2.5.4. Залучати спеціалістів системи Держгірпромнагляду до підготовки питань, пов'язаних з виконанням доручень Голови Держгірпромнагляду.

  Наст. >
 
Соціальна реклама

Кращий працівник Держгірпромнагляду 2012
Переглянуть результати конкурсу
Малюнки переможців конкурсу Охорона праці очима дітей - 2012
Переглянуть результати конкурсу
Конкурс на кращий слоган

ОГОЛОШЕНО
Всеукраїнський конкурс «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Науково-практичний семінар

РЕКОМЕНДАЦИИ
V международной научно-технической конференции
«Промышленная безопасность и охрана труда-2012.
Проблемы. Перспективы»

Оперативна інформація


Всі новини
 • 20.04.13
  Працівники Держгірпромнагляду взяли участь у Всеукраїнському суботнику
 • 19.04.13
  У Держгірпромнагляді відбудеться «гаряча» телефонна лінія до Дня охорони праці
 • 18.04.13
  На Волині обговорено шляхи зниження виробничого травматизму в АПК
 • 18.04.13
  На Хмельниччині визначено кращі підприємства з охорони праці
 • 18.04.13
  Держгірпромнагляд удосконалює процедуру розслідування нещасних випадків
 • 17.04.13
  Держгірпромнагляд вжив заходів щодо спрощення системи нагляду за діяльністю суб’єктів господарювання
 • 17.04.13
  Криворізьке теруправління організувало трансляцію соціальних відеороликів до Дня охорони праці
 • 17.04.13
  Керівництву Львівщини запропоновано розробити програму безпечної експлуатації газового обладнання
 • 16.04.13
  Завершено розслідування нещасного випадку на ОП «Вуглегірська ТЕС» ПАТ «Центренерго»
 • 16.04.13
  Бігборди привертають увагу суспільства до питань охорони праці
 • 16.04.13
  Криворізький ПАТ «Північний ГЗК» працює з дотриманням норм промислової безпеки
 • 16.04.13
  Держгірпромнагляд та Львівська ОДА об'єднують зусилля у питанні безпеки газопостачання
 • 15.04.13
  На Донеччині створено комісію з розслідування обставин та причин аварії на шахті «Чайкіно»
 • 15.04.13
  Видано новий методичний посібник з охорони праці на автомобільному транспорті

 HotLog

Rated by MyTOP

RSS 2.0
 

© 2010 "Держгірпромнагляд України"
При використаннi матерiалiв посилання на Держгірпромнагляд України обовязкове.