Прес-служба Нормативна база Роз’яснення законодавства Пошук
 
Головна сторінка
Служба
Положення
Завдання
Керівництво
Структура
Планування роботи
Колегія
Історія створення
Вакантні посади
Діяльність Служби
Наглядова діяльність
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Запобігання проявам корупції
Міжнародна діяльність
Ринковий нагляд
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Покажчик НПАОП (01.04.2013)
Реєстри
Звітні документи
Контактна інформація
Центральний апарат
Територіальні управління
Експертно-технічі центри
Телефонна "гаряча лінія"
Телефони довіри
Тематичні видання
 
 

Офіційне представництво Президента України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

 


Кращий працівник Держгірпрoмнагляду
Переглянути результати голосування.
 
     
 
Положення Про колегію Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України. Надрукувати Надіслати ел. поштою

Затверджено

наказом Держгірпромнагляду України

від 21.02. 2012  № 37

ПОЛОЖЕННЯ

Про колегію Державної служби гірничого нагляду та

промислової безпеки України

1. Це положення визначає засади утворення і діяльності колегії Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі – колегія).

2. Колегія є консультативно-дорадчим органом і створюється для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі – Держгірпромнагляд України), колективного та вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства надзвичайних ситуацій України (МНС України), наказами Міністра надзвичайних ситуацій України, Положенням про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, наказами Голови та цим Положенням.

4. Рішення про утворення колегії приймається Головою Держгірпромнагляду.

Функції колегії:

5. Колегія Держгірпромнагляду:

5.1. обговорює та ухвалює рішення про участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері промислової безпеки та охорони праці, перспективи та найважливіші (пріоритетні) напрями діяльності, здійснення державного гірничого нагляду, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, охорони надр;

5.2  формує  механізми реалізації державної політики з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, механізм здійснення повноважень Держгірпромнагляду у сфері державного ринкового нагляду, інших завдань і функцій Держгірпромнагляду, а також механізм контролю за реалізацією державної політики у сферах його діяльності;

5.3.розробляє пропозиції про вдосконалення діяльності Держгірпромнагляду, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

5.4. аналізує стан роботи центрального апарату Держгірпромнагляду.

6. Колегія опрацьовує та надає:

6.1. пропозиції до проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету України, програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекти заходів з їх реалізації, пріоритетних завдань і напрямів діяльності Держгірпромнагляду та стан їх виконання;

6.2. пропозиції про удосконалення законодавства та найважливіші законопроекти, проекти постанов, наказів, положень, інструкцій, інших нормативно-правових актів;

6.3. результати роботи Держгірпромнагляду, його територіальних органів, інспекцій, експертно-технічних центрів, інших структурних підрозділів Держгірпромнагляду, міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, геологічного вивчення, використання та охорони надр, безпеки поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

6.4. пропозиції про співпрацю з центральними органами виконавчої влади, Радою автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

6.5. стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, матеріали внутрішнього фінансового аудиту та усунення виявлених недоліків;

6.6. якість організаційно-кадрової роботи, дотримання виконавської дисципліни та законодавства про державну служби;

6.7 інші питання, пов’язані з реалізацією покладених на Держгірпромнагляд завдань і функцій.

7. Колегія має право:

7.1. заслуховувати звіти посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань дотримання законодавства про промислову безпеку, охорону праці, здійснення державного гірничого нагляду, охорону надр, промислову безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

7.2. запрошувати для участі в засіданні колегії представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування та громадських організацій;

7.3. проводити спільні засідання з колегіями центральних органів виконавчої влади та ухвалювати спільні рішення;

7.4. залучати вчених і провідних фахівців системи Держгірпромнагляду до підготовки та розгляду питань, що належать до їх компетенції.

8. Склад колегії

Кількісний та персональний склад колегії затверджує Голова Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України.

9. Планування, організація роботи та підготовки засідань колегії

9.1. Організаційною формою роботи  колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її Головою.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії.

9.2 Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її Головою плану засідань в якому зазначаються: питання, що необхідно розглянути; відповідальні за підготовку та строки подання матеріалів; структурні підрозділи Держгірпромнагляду (далі- структурні підрозділи), що готують матеріали; дата подання матеріалів і дата їх розгляду; прізвища, ініціали та посади доповідачів.

План роботи колегії складається на півріччя і вноситься окремим розділом до плану роботи Держгірпромнагляду.

9.3  Проекти планів засідань колегії розробляються на основі пропозицій голови та членів колегії, керівників структурних підрозділів Держгірпромнагляду, територіальних органів, установ, організацій, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду, які попередньо погоджують із заступниками Голови відповідно до розподілу обов’язків.

Питання для розгляду на засіданнях колегії визначаються на підставі актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Голови Держгірпромнагляду, програм і перспективних планів роботи Держгірпромнагляду та рішень колегії.

9.4. Підготовлений проект плану роботи Держгірпромнагляду з планом проведення засідань колегії, розглядається і схвалюється на засіданні колегії, затверджується наказом Голови Держгірпромнагляду, і, не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя, доводиться до членів колегії, керівників структурних підрозділів Держгірпромнагляду, його територіальних управлінь, установ, та організацій, що належать до сфери його управління.

9.5. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали секретарю колегії,  не пізніше ніж за 10 днів до чергового  засідання. У такі ж строки подаються матеріали з додаткових (позапланових) питань, які за рішеннями Голови Держгірпромнагляду вносяться до порядку денного засідання колегії.

Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів,  перевіряє правильність їх оформлення.

9.6. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються Головою колегії.

9.7. На розгляд колегії подаються:

·         проект порядку денного засідання колегії  із зазначенням доповідача з кожного питання;

·         проект рішення колегії (з кожного питання), завізований заступником Голови Держгірпромнагляду – куратором підрозділу, який готує питання, керівником відповідного структурного підрозділу;

·         довідка з суті питання, що розглядатиметься, з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій, з візами тих же посадових осіб;

·         список членів колегії;

·         список осіб, запрошених на засідання колегії для участі у розгляді та обговоренні порядку денного, із зазначенням їхніх посад, прізвищ,імен та по батькові, місця роботи;

·         за потреби подаються інші інформаційно-додаткові матеріали, які безпосередньо стосуються порядку денного.

9.8. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

9.9. Структурні підрозділи, відповідальні за підготовку питань, подають секретарю колегії узагальнені матеріали на засідання колегії:

·         довідку з суті питання завізовану заступником Голови Держгірпромнагляду – куратором підрозділу, який готує питання, керівником відповідного структурного підрозділу;

·         проект рішення з візами тих же посадових осіб;

·         список осіб, запрошених для участі в обговоренні питання, що винесено для розгляду.

9.10. Якщо на засіданні колегії розглядаються загальні питання для всього Держгірпромнагляду, в підготовці яких беруть участь всі структурні підрозділи, то  список і запрошення учасників для розгляду цього питання готує секретар колегії.

Якщо питання готується структурним підрозділом Держгірпромнагляду, то список і запрошення для розгляду цього питання готуються цим підрозділом.

9.11  Заступники Голови Держгірпромнагляду, керівники структурних підрозділів, яким доручено підготовку матеріалів на засідання колегії, несуть персональну відповідальність за несвоєчасну та неякісну їх підготовку і неприбуття на засідання колегії запрошених осіб.

У разі неможливості вчасно підготувати питання до чергового засідання колегії, відповідальний за підготовку питання повинен аргументовано повідомити про це доповідною запискою Голову колегії за тиждень до її засідання.

10. Порядок проведення засідання колегії та прийняття рішень.

10.1. Засідання колегії веде її Голова, а в разі його відсутності – Перший заступник Голови Держгірпромнагляду.

10.2. Засідання колегії проводиться, якщо у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

10.3. Члени колегії беруть участь у засіданнях особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати Голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

У засіданнях колегії беруть участь без права голосу інші запрошені посадові особи, які не є членами колегії, за списком, складеним секретарем колегії та погодженим з головою Держгірпромнагляду.

10.4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії голосуванням.

10.5. Члени колегії, які беруть участь у засіданні, реєструються.

Інші особи, запрошені на засідання колегії для розгляду інших питань, запрошуються лише з дозволу Голови колегії.

10.6. Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

10.7. Як правило, на засіданні колегії встановлюється такий регламент:

·         для доповідачів – до 20 хвилин;

·         для співдоповідачів – до 15 хвилин;

·         для виступів в обговоренні – до 10 хвилин;

·         для довідок – до 5 хвилин.

10.8. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного. Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюються відповідно до законодавства.

10.9. Рішення колегії з кожного розглянутого питання приймаються відкритим голосуванням членів колегії і вважаються прийнятими, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватись процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, яка подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

10.10. Відповідно до рішення колегії складається протокол, який підписується головуючим на засіданні і візується секретарем колегії.

У разі проведення спільних засідань колегії Держгірпромнагляду та інших центральних органів виконавчої влади прийняті відповідні рішення оформлюються спільними наказами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

10.11. Після засідання колегії відповідальні за підготовку розглянутих питань керівники структурних підрозділів Держгірпромнагляду доопрацьовують протягом десяти днів (якщо головуючий не визначив інший строк) проекти рішень колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення і схвалених колегією питань, погоджують їх з заступниками Голови Держгірпромнагляду згідно з розподілом обов’язків і подають на підпис Голові Держгірпромнагляду.

10.12. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами Держгірпромнагляду.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу або розпорядження).

10.13. У разі проведення спільних засідань колегії Держгірпромнагляду з центральними або місцевими органами виконавчої влади матеріали до них готують спільно секретарі колегій Держгірпромнагляду та відповідних органів згідно з порядком, викладеному у цьому розділі, і погоджують їх керівники.

10.14. Загальний відділ забезпечує своєчасне тиражування і доведення до виконавців рішень, прийнятих колегією, та відповідних наказів Держгірпромнагляду.

10.15. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря колегії.

10.16. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється за рахунок коштів Держгірпромнагляду.

11. Контроль за виконанням рішень колегії.

Контроль за виконанням рішень колегії забезпечується особами, визначеними у цих рішеннях та секретарем колегії.

 

 

< Попер.
 
Соціальна реклама

Кращий працівник Держгірпромнагляду 2012
Переглянуть результати конкурсу
Малюнки переможців конкурсу Охорона праці очима дітей - 2012
Переглянуть результати конкурсу
Конкурс на кращий слоган

ОГОЛОШЕНО
Всеукраїнський конкурс «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Науково-практичний семінар

РЕКОМЕНДАЦИИ
V международной научно-технической конференции
«Промышленная безопасность и охрана труда-2012.
Проблемы. Перспективы»

Оперативна інформація


Всі новини

 HotLog

Rated by MyTOP

RSS 2.0
 

© 2010 "Держгірпромнагляд України"
При використаннi матерiалiв посилання на Держгірпромнагляд України обовязкове.