Прес-служба Нормативна база Роз’яснення законодавства Пошук
 
Головна сторінка
Служба
Положення
Завдання
Керівництво
Структура
Планування роботи
Колегія
Історія створення
Вакантні посади
Діяльність Служби
Наглядова діяльність
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Запобігання проявам корупції
Міжнародна діяльність
Ринковий нагляд
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Покажчик НПАОП (28.12.2012)
Реєстри
Звітні документи
Контактна інформація
Центральний апарат
Територіальні управління
Експертно-технічі центри
Телефонна "гаряча лінія"
Телефони довіри
Тематичні видання
 
 

Офіційне представництво Президента України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

 


Кращий працівник Держгірпрoмнагляду
Переглянути результати голосування.
 
     
 
Управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Надрукувати Надіслати ел. поштою

Керівний склад управління


1.1. Управління нормативно-правового та юридичного забезпечення (далі - Управління) є структурним підрозділом апарату Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі - Держгірпромнагляд).

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами Міністерства надзвичайних ситуацій України та Держгірпромнагляду, дорученнями Голови (заступників Голови) Держгірпромнагляду та Міністра надзвичайних ситуацій України (далі - Міністр), Положенням про Держгірпромнагляд, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

З питань організації та методики ведення правової роботи Управління керується рекомендаціями та нормативними актами Мін’юсту України.

1.3. Структура та штатний розпис правління затверджується Головою Держгірпромнагляду.

Згідно із структурою в Управлінні утворюються:

юридичний відділ;

відділ політики охорони праці.

Відділи діють на підставі положень, що затверджуються Головою Держгірпромнагляду.

1.4. Призначення, переміщення та звільнення працівників Управління здійснюється наказом Голови Держгірпромнагляду відповідно до вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про державну службу».

1.5. Посадові обов’язки, права та відповідальність працівників Управління визначаються посадовими інструкціями.

1.6. Робота Управління здійснюється відповідно до річного плану роботи Держгірпромнагляду, який затверджується Головою Держгірпромнагляду за погодженням.

1.7. Управління підпорядковується безпосередньо голові Держгірпромнагляду, та першому заступнику Голови Держгірпромнагляду щодо державної політики охорони праці.

2. Основні завдання та функції Управління

Свої завдання та функції Управління виконує у взаємодії з іншими структурними підрозділами апарату Держгірпромнагляду, територіальними органами Держгірпромнагляду, Державним підприємством «Головний навчально-методичним центр Держгірпромнагляду України» (далі - ГНМЦ), Державною установою «Національний науково-дослідним інститут промислової безпеки та охорони праці» (далі - ННДІПБОП), Експертно-технічними центрами (далі - ЕТЦ), міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок і профоб’єднань, а також іншими громадськими об’єднаннями.

2.1. Основними завданнями Управління є:

2.1.1. участь у реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, а також внесення пропозицій щодо її формування в межах компетенції Управління;

2.1.2. організація роботи щодо здійснення комплексного управління у сфері промислової безпеки, охорони праці, а також контролю за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування в межах компетенції Управління;

2.1.3 координація роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб’єктів господарювання у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, промислової безпеки;

2.1.4. координація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства України, інших нормативних документів Держгірпромнагляду, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

2.1.5. визначення порядку проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників, здійснення контролю за дотриманням вимог цього порядку, а також підготовка аналізу та пропозицій щодо його удосконалення;

2.1.6. здійснення організаційно-методичних функцій щодо діяльності ННДІПБОП з питань нормативно-правового забезпечення та ГНМЦ щодо проведення навчання з питань охорони праці;

2.1.7. організація ведення Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

2.2. У межах компетенції Управління відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. узагальнює практику застосування законодавства України про охорону праці, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру;

2.2.2. організовує та бере участь у розробці програм, нормативно-правових актів з питань промислової безпеки та охорони праці;

2.2.3. координує виконання актів законодавства у системі Держгірпромнагляду та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією;

2.2.4. організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Держгірпромнаглядом, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

2.2.5. представляє інтереси Держгірпромнагляду в судах;

2.2.6. координує роботу:

служб охорони праці міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів господарювання у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, промислової безпеки;

територіальних органів Держгірпромнагляду щодо нормотворчої діяльності, здійснення комплексного управління промисловою безпекою та охороною праці, здійснення нагляду за дотриманням вимог під час проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників, та здійснення контролю за виконанням функцій державного управління охороною праці місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

2.2.7. готує пропозиції і необхідні матеріали для ратифікації Україною Конвенцій Міжнародної організації праці (далі - МОП) та адаптації нормативно-правових актів з охорони праці до вимог законодавства Європейського Союзу;

2.2.8. організовує та бере участь у здійсненні державного нагляду за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань щодо:

здійснення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих осіб, спричиненим умовами праці;

фінансування та виконання загальнодержавної, галузевих і регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

2.2.9. організовує та здійснює контроль за дотриманням вимог під час проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників;

2.2.10. погоджує:

проекти нормативно-правових актів, які надходять на узгодження;

проекти стандартів, технічних регламентів і технічних умов, інші документи на засоби праці та виробництва, технологічні процеси;

типові навчальні плани і програми навчальних дисциплін "Охорона праці", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі" тощо;

типові навчальні плани та програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці;

2.2.11. готує проекти роз’яснень Держгірпромнагляду стосовно єдиного тлумачення положень Закону України «Про охорону праці», разом з іншими структурними підрозділами Держгірпромнагляду готує коментарі до законодавства про охорону праці;

2.2.12. готує і вносить на розгляд керівництва та колегії Держгірпромнагляду проекти рішень і наказів з питань, що відносяться до компетенції Управління;

2.2.13. бере участь у:

роботі з удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до компетенції Держгірпромнагляду;

формуванні державного замовлення на науково-дослідні роботи з питань охорони праці, промислової безпеки, безпечного ведення робіт, здійснення державного гірничого нагляду, контролює виконання державного замовлення;

2.2.14. розглядає пропозиції, скарги та запити громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування тощо;

2.2.15. надає безоплатну первинну правову допомогу;

2.2.16. організовує та бере участь у проведенні симпозіумів, семінарів, конференцій, нарад, засідань комісій та робочих груп;

2.2.17. виконує інші окремі доручення Голови Держгірпромнагляду (заступників) та Міністра.

3. Основні завдання юридичного відділу Управління:

3.1. координація і участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, захисті законних інтересів Держгірпромнагляду.

3.2. організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Держгірпромнаглядом, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів органу виконавчої влади, підприємства в судах.

3.3. участь у підготовці проектів актів законодавства, міжнародних договорів, господарських договорів, розгляд та перевірка проектів законодавчих та нормативно-правових актів на відповідність законодавству (в тому числі, які надійшли на погодження), їх візування, за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів, а в разі необхідності підготовка висновків чи зауважень до проектів, та визначення необхідності подання проектів наказів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.4. організація ведення Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3.5. проведення разом з іншими структурними підрозділами та за участю ННДІОП перегляду нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, підготовка пропозиції щодо внесення змін до них і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

3.6. у межах компетенції здійснення організаційно-методичних функцій щодо діяльності ННДІОП з питань нормативно-правового забезпечення у сфері промислової безпеки та охорони праці.

4. Основні завдання відділу політики охорони праці Управління:

4.1. участь у реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці, а також внесенні пропозицій щодо її формування в межах компетенції Управління;

4.2. участь у розробленні проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших державних і галузевих програм;

4.3 організація роботи Держгірпромнагляду щодо здійснення заходів з комплексного управління у сфері промислової безпеки та охорони праці;

4.4. здійснення контролю за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

4.5. організація та участь у здійсненні державного нагляду за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань щодо:

здійснення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих осіб, спричиненим умовами праці;

фінансування та виконання загальнодержавної, галузевих і регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

4.6. визначення порядку проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб, спеціалістів та інших працівників, здійснення нагляду за дотриманням вимог цього порядку, а також підготовка аналізу та пропозицій щодо його удосконалення;

4.7. здійснення організаційно-методичних функцій щодо діяльності ННДІПБОП з питань нормативно-правового забезпечення та ГНМЦ щодо проведення навчання з питань охорони праці;

4.8. участь у встановленні та розвитку міжнародних зв’язків з питань промислової безпеки, охорони праці.

5. Права працівників Управління

5.1. Працівники Управління, як посадові особи центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, користується правами, передбаченими Законом України “Про охорону праці”, статтею 231 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статтею 11 Закону України «Про державну службу», Положенням про Держгірпромнагляд та цим Положенням.

5.2. Працівники Управління мають право:

5.2.1. одержувати в установленому порядку від посадових осіб інших структурних підрозділів апарату та тариторіальних органів Держгірпромнагляду, а також підприємств та установи, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду, необхідну інформацію, документи, довідки, розрахунки та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.2.2. інформувати керівника Управління про покладення на Управління виконання роботи, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу необхідних матеріалів та інформації посадовими особами інших структурних підрозділів апарату та територіальних органів Держгірпромнагляду та підприємств і установи, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду;

5.2.3. вносити пропозиції керівництву Управління щодо:

приведення у відповідність вимогам законодавства проектів рішень, наказів, інших нормативних актів Держгірпромнагляду, що суперечать закону;

залучення з метою проведення консультацій працівників інших структурних підрозділів апарату та територіальних органів Держгірпромнагляду, а в разі необхідності – також представників центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науково-дослідних установ, інститутів, підприємтств, установ та організацій до вирішення питань, відносно яких Управління здійснює координуючі функції;

5.2.4. перевіряти:

додержання законності у структурних підрозділах апарату та територіальних органах Держгірпромнагляду, а також на підприємствах та в установі, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду;

дотримання вимог під час проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності навчальними закладами та суб’єктами господарювання, які здійснюють проводять відповідне навчання в установленому порядку, в тому числі роботу ГНМЦ;

стан виконання функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраційями та органами місцевого самоврядування, роботу територіальних органів Держгірпромнагляду, а також вносити пропозиції про усунення виявлених недоліків та вдосконалення їх роботи з питань, що належать до компетенції Відділу;

5.2.5. контролювати виконання Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у межах своїх повноважень;

5.2.6. брати участь у перевірці знань з питань охорони праці посадових осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, спеціалістів служб охорони праці та інших працівників підприємств, установ, організацій;

5.2.7. брати участь у засіданнях колегії, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у Держгірпромнагляді, у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства;

5.2.8. надавати консультації працівникам центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадським об’єднанням та окремими громадянам;

5.2.9. одержувати безкоштовно від центральних і місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань.

6. Начальник Управління

6.1. Керівництво діяльністю Управління здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Держгірпромнагляду за погодженням із Міністром.

6.2. Відповідно до покладених на нього обов’язків начальник Управління:

6.2.1. визначає політику та стратегію діяльності Управління;

6.2.2. забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на Управління;

6.2.3. розподіляє обов'язки між працівниками Управління, очолює і контролює їх роботу;

6.2.4. здійснює добір кадрів Управління;

6.2.5. забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції;

6.2.6. вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Управління;

6.2.7. організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Управління звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Управління;

6.2.8. організовує розробку проектів законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів, державних програм, що належать до компетенції Управління;

6.2.9. контролює за проходженням та виконанням документів, що надходять до Управління;

6.2.10. планує та регулює ефективну взаємодію Управління з іншими структурними підрозділами апатару Держгірпромнагляду.

6.3. Має право:

6.3.1. за дорученням керівництва, представляти Держгірпромнагляд в міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, в тому числі закордонних і міжнародних, правоохоронних та судових органах;

6.3.2. вносити керівництву Держгірпромнагляду пропозиції щодо:

затвердження посадових інструкцій працівників Управління;

зміни структури та штатної чисельності працівників Відділу;

прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників Управління, встановлення надбавок до їх заробітної плати, застосування до них заохочень за успіхи в роботі або притягнення до дисциплінарної відповідальності за недоліки в роботі;

кандидатур фахівців на заміщення вакантних посад в Управлінні;

розміру премії працівників Управління відповідно до їх особистого вкладу у загальні результати роботи, ініціативності та професійності;

6.3.3. залучати за погодженням з керівництвом Держгірпромнагляду з метою проведення консультацій працівників інших структурних підрозділів апарату та територіальних органів Держгірпромнагляду, а в разі необхідності – також представників центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядуваня, науково-дослідних установ, інститутів, підприємтств, установ та організацій до вирішення питань, відносно яких Управління здійснює координуючі функції.

  Наст. >
 
Соціальна реклама

Кращий працівник Держгірпромнагляду 2012
Переглянуть результати конкурсу
Малюнки переможців конкурсу Охорона праці очима дітей - 2012
Переглянуть результати конкурсу
Конкурс на кращий слоган

ОГОЛОШЕНО
Всеукраїнський конкурс «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Науково-практичний семінар

РЕКОМЕНДАЦИИ
V международной научно-технической конференции
«Промышленная безопасность и охрана труда-2012.
Проблемы. Перспективы»

Оперативна інформація


Всі новини
 • 20.04.13
  Працівники Держгірпромнагляду взяли участь у Всеукраїнському суботнику
 • 19.04.13
  У Держгірпромнагляді відбудеться «гаряча» телефонна лінія до Дня охорони праці
 • 18.04.13
  На Волині обговорено шляхи зниження виробничого травматизму в АПК
 • 18.04.13
  На Хмельниччині визначено кращі підприємства з охорони праці
 • 18.04.13
  Держгірпромнагляд удосконалює процедуру розслідування нещасних випадків
 • 17.04.13
  Держгірпромнагляд вжив заходів щодо спрощення системи нагляду за діяльністю суб’єктів господарювання
 • 17.04.13
  Криворізьке теруправління організувало трансляцію соціальних відеороликів до Дня охорони праці
 • 17.04.13
  Керівництву Львівщини запропоновано розробити програму безпечної експлуатації газового обладнання
 • 16.04.13
  Завершено розслідування нещасного випадку на ОП «Вуглегірська ТЕС» ПАТ «Центренерго»
 • 16.04.13
  Бігборди привертають увагу суспільства до питань охорони праці
 • 16.04.13
  Криворізький ПАТ «Північний ГЗК» працює з дотриманням норм промислової безпеки
 • 16.04.13
  Держгірпромнагляд та Львівська ОДА об'єднують зусилля у питанні безпеки газопостачання
 • 15.04.13
  На Донеччині створено комісію з розслідування обставин та причин аварії на шахті «Чайкіно»
 • 15.04.13
  Видано новий методичний посібник з охорони праці на автомобільному транспорті

 HotLog

Rated by MyTOP

RSS 2.0
 

© 2010 "Держгірпромнагляд України"
При використаннi матерiалiв посилання на Держгірпромнагляд України обовязкове.