Прес-служба Нормативна база Роз’яснення законодавства Пошук
 
Головна сторінка
Служба
Положення
Завдання
Керівництво
Структура
Планування роботи
Колегія
Історія створення
Вакантні посади
Діяльність Служби
Наглядова діяльність
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Запобігання проявам корупції
Міжнародна діяльність
Ринковий нагляд
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Покажчик НПАОП (28.12.2012)
Реєстри
Звітні документи
Контактна інформація
Центральний апарат
Територіальні управління
Експертно-технічі центри
Телефонна "гаряча лінія"
Телефони довіри
Тематичні видання
 
 

Офіційне представництво Президента України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

 


Кращий працівник Держгірпрoмнагляду
Переглянути результати голосування.
 
     
 
Управління нагляду на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки Надрукувати Надіслати ел. поштою

Керівний склад управління


1.1. Управління нагляду на виробництвах і об‘єктах підвищеної небезпеки є структурним підрозділом  центрального апарату Держгірпромнагляду.

До складу Управління входять:

- відділ  нагляду за об’єктами підвищеної небезпеки нафтогазового комплек-су, який очолює заступник начальника управління, начальник відділу; 

- відділ нагляду за об’єктами підвищеної небезпеки хімічного комплексу, який очолює начальник відділу.

1.3. Управління у своїй діяльності керується діючими законодавчими актами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, нормативно-правовими актами з промислової безпеки та охорони праці та цим Положенням.

1.4. Структура і штати Управління визначаються штатним розкладом, затвердженим Головою Держгірпромнагляду.

1.5. Керівництво Управлінням здійснює начальник, який, за погодженням МНС, призначається на посаду і звільняється  Головою Держгірпромнагляду.

Заступник начальника Управління одночасно очолює відділ нагляду за об’єктами підвищеної небезпеки нафтогазового комплексу відділ .

1.6. Посадові обов‘язки, права та відповідальність працівників Управління визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються у встановлено-му порядку.

1.7. Робота Управління здійснюється у відповідності з планом, затвердженим заступником Голови Держгірпромнагляду, а також планом роботи Держ-гірпромнагляду.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

Основними завданнями Управління є організація та здійснення державного нагляду за дотриманням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з промислової безпеки і охорони праці на вироб-ництвах та об‘єктах підвищеної небезпеки:

нафтогазового комплексу:

газовидобувні та нафтовидобувні виробництва (включаючи діючий фонд експлуатаційних свердловин); підприємства та організації, що споруджують та експлуатують магістральні газопроводи, нафтопроводи, нафтопродукто-проводи; підприємства та організації, що споруджують та експлуатують системи газопостачання  природним і зрідженим газом; промислові газовико-ристовуючі установки всіх форм власності,

хімічного комплексу:

хімічна, нафтопереробна, газопереробна, нафтохімічна, медична та мікро-біологічна, лісохімічна, целюлозно-паперова промисловість; вибухопожежо-небезпечні виробництва олієжирової, ефіромасличної промисловості; виробництва штучних шкір та плівочних матеріалів; підприємства (об'єкти) по забезпеченню нафтопродуктами; спеціалізовані та казенні підприємства по промисловому виготовленню вибухових речовин та матеріалів; підприємства і об'єкти з утилізації звичайних видів боєприпасів та ракетного палива; підприємства з виробництва та переробки пластмас; підприємства (об‘єкти) з транспортування, зберігання та застосування  хлору у всіх сферах господарської діяльності; магістральні аміакопроводи і етиленопроводи та сховища аміаку і етилену; аміачно-холодильні станції та установки переробної промисловості; підприємства з виробництва кисню,  водню та продуктів розділення повітря; комунальні підприємства водопровідно-каналізаційного господарства.

3. ФУНКЦІЇ  УПРАВЛІННЯ

Управління згідно з покладеними на нього обов’язками:

3.1. Організовує здійснення державного нагляду за:

- дотриманням суб'єктами господарської діяльності нафтогазового та хімічного комплексів вимог законодавства з питань охорони праці, інших нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці;

- безпечним функціонуванням об’єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктів і виробництв нафтогазового, хімічного, нафтогазопере-робного та нафтохімічного комплексів;

- відповідністю вимогам правил, норм, стандартів, нормативно-правових актів з питань безпеки виробництв технологій, технологічних процесів та засобів виробництва нафтогазового, хімічного, нафтогазопереробного та нафтохімічного комплексів;

- спорудженням, ремонтом, реконструкцією, налагодженням, випробуван-ням, діагностикою та експлуатацією згідно з чинними вимогами безпеки об‘єктів нафтогазового, хімічного, нафтогазопереробного та нафтохімічного комплексів;

- виконанням вимог вибухонебезпеки технологічних процесів при експлуатації об‘єктів нафтогазового, хімічного, нафтогазопереробного та нафтохімічного комплексів;

- виготовленням  вибухових речовин і матеріалів;

- безпечним проведенням робіт з утилізації  звичайних видів боєприпасів та ракетного палива.

3.2. Розглядає та готує рішення на погодження нормативних актів, технічних умов на засоби виробництва та технологічні процеси, галузевих нормативних документів, що містять вимоги з питань промислової безпеки та охорони праці. Розглядає в межах компетенції матеріали щодо можливості видачі дозволів.

3.3. Розглядає та приймає рішення:

- за зверненнями власників підприємств щодо тимчасового припинення чинності нормативно-правових актів з охорони праці, згідно статті 29 Закону України «Про охорону праці», з визначенням строку та умов тимчасового припинення їх дії;

- за листами, зверненнями, скаргами суб’єктів господарювання і громадян з питань, що відносяться до компетенції Управління;

- щодо заборони діяльності потенційно небезпечних виробництв і об‘єктів та об’єктів підвищеної небезпеки в разі виникнення загрози аварійної ситуації.

3.4. Організовує та здійснює в межах своєї компетенції:

- методичне керівництво територіальними управліннями, міжрегіональними інспекціями і відділами з організації та здійснення державного нагляду за безпечним веденням робіт на виробництвах нафтогазового і хімічного комплексів;

- методичне керівництво територіальними управліннями з організації та здійснення технічних розслідувань аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті;

- методичне керівництво міжрегіональними інспекціями та відділами по організації та здійсненню державного нагляду за безпечним веденням робіт на виробництвах та магістральних трубопровідних системах нафтогазового комплексу;

- розробку методик  здійснення державного нагляду на піднаглядових виробництвах;

- аналіз стану безпеки, травматизму та аварійності на піднаглядових виробництвах та готує відповідні рішення;

- надання практичної допомоги територіальним управлінням, міжрегіональ-ним інспекціям і відділам в проведенні обстежень технологічних комплексів, які характеризуються високим рівнем небезпеки, розглядає стан безпеки об‘єктів із залученням науково-дослідних і проектних організацій;

- координацію роботи відповідних структурних підрозділів Міністерств, інших органів державної виконавчої влади, місцевих державних адміні-страцій та об‘єднань  підприємств, підконтрольних галузей промисловості з питань, що входять до компетенції Управління;

- розслідування обставин та причин промислових аварій з тяжкими наслідками та аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті,  розробляє пропозиції щодо їх попередження, здійснює облік та аналіз аварійності і травматизму в нафтогазовому та хімічному комплексах;

- інформаційну та роз‘яснювальну роботу в засобах масової інформації з питань, що входять до його компетенції.

3.5. Бере участь:

- в розробці разом з відповідними структурними підрозділами Держ-гірпромнагляду, іншими органами державної виконавчої влади і профспілками державної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в підконтрольних галузях промисловості і в межах своєї компетенції контролює її виконання;

- у розробці, введенні в дію нових, перегляді та скасуванні діючих правил, норм, стандартів, нормативно-правових актів з питань охорони праці підконтрольних виробництв;

- в організації та проведенні навчання, підвищення кваліфікації, атестації інспекторського складу, експертів ЕТЦ, спеціалістів, які займаються спорудженням, монтажем, ремонтом, випробуванням, налагоджуванням  та експлуатацією підконтрольних виробництв і об‘єктів;

- в міжнародному співробітництві з питань безпеки потенційно небезпечних об‘єктів  підконтрольних галузей.

3.6. Вивчає, узагальнює та поширює:

- практику застосування законодавчих та нормативних актів з питань, що входять  до компетенції Управління, на підконтрольних виробництвах, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення;

- світовий досвід з питань безпеки  виробничого середовища у підконтрольних галузях промисловості;

- позитивний досвід роботи інститутів і промислових підприємств по створенню безпечних технологій і вирішенню конкретних питань, пов‘язаних з підвищенням безпеки та надійності  технологічних  процесів.

3.7. Веде Державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки.

3.8. Узагальнює матеріали технічних розслідувань обставин та причин виник-нення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті.

4.ПРАВА  УПРАВЛІННЯ

Працівники Управління, як представники органу державного нагляду, користуються правами, передбаченими Законом України «Про охорону праці» (стаття 39) і Положенням про Державну службу   гірничого нагляду та промислової безпеки України.

Крім того, працівники Управління мають право:

4.1. Перевіряти роботу територіальних органів, міжрегіональних інспекцій і відділів, ЕТЦ  та підконтрольних підприємств з питань, що входять до компетенції Управління, вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та покращання їх роботи;

4.2. Одержувати від територіальних органів, міжрегіональних інспекцій і відділів та ЕТЦ матеріали, необхідні для виконання завдань, покладених на Управління;

4.3. Готувати консультативні матеріали працівникам Міністерств, та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій, окремим громадянам з питань, що відносяться до компетенції Управління;

4.4. Одержувати безкоштовно від Міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на управління завдань.

4.5. Начальник Управління має право:

- представляти, за дорученням керівництва, Держгірпромнагляд в різних організаціях і установах;

- заслуховувати звіти заступників начальників територіальних управлінь, начальників інспекцій і відділів, керівників служб охорони праці Міністерств, відомств, підприємств і організацій з питань, що входять до компетенції управління;

- погоджувати технічні та технологічні рішення, пов‘язані з безпекою технологічних об‘єктів підконтрольних галузей;

- готувати пропозиції щодо погодження правил, положень та інші документів з питань технічної експлуатації, що  містять вимоги безпеки;

- вносити пропозиції щодо структури та чисельності Управління, територіальних органів та міжрегіональних інспекцій і відділів з питань організації державного нагляду у нафтогазовому і хімічному комплексах; 

- пропонувати кандидатури спеціалістів на заміщення вакантних посад в Управлінні;

- вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Управління, територіальних управлінь і інспекцій;

- готувати пропозиції щодо залучення представників науково-дослідних, проектно-конструкторських, учбових закладів, господарських організацій для консультацій з питань, що відносяться до компетенції Управління;

  Наст. >
 
Соціальна реклама

Кращий працівник Держгірпромнагляду 2012
Переглянуть результати конкурсу
Малюнки переможців конкурсу Охорона праці очима дітей - 2012
Переглянуть результати конкурсу
Конкурс на кращий слоган

ОГОЛОШЕНО
Всеукраїнський конкурс «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Науково-практичний семінар

РЕКОМЕНДАЦИИ
V международной научно-технической конференции
«Промышленная безопасность и охрана труда-2012.
Проблемы. Перспективы»

Оперативна інформація


Всі новини
 • 20.04.13
  Працівники Держгірпромнагляду взяли участь у Всеукраїнському суботнику
 • 19.04.13
  У Держгірпромнагляді відбудеться «гаряча» телефонна лінія до Дня охорони праці
 • 18.04.13
  На Волині обговорено шляхи зниження виробничого травматизму в АПК
 • 18.04.13
  На Хмельниччині визначено кращі підприємства з охорони праці
 • 18.04.13
  Держгірпромнагляд удосконалює процедуру розслідування нещасних випадків
 • 17.04.13
  Держгірпромнагляд вжив заходів щодо спрощення системи нагляду за діяльністю суб’єктів господарювання
 • 17.04.13
  Криворізьке теруправління організувало трансляцію соціальних відеороликів до Дня охорони праці
 • 17.04.13
  Керівництву Львівщини запропоновано розробити програму безпечної експлуатації газового обладнання
 • 16.04.13
  Завершено розслідування нещасного випадку на ОП «Вуглегірська ТЕС» ПАТ «Центренерго»
 • 16.04.13
  Бігборди привертають увагу суспільства до питань охорони праці
 • 16.04.13
  Криворізький ПАТ «Північний ГЗК» працює з дотриманням норм промислової безпеки
 • 16.04.13
  Держгірпромнагляд та Львівська ОДА об'єднують зусилля у питанні безпеки газопостачання
 • 15.04.13
  На Донеччині створено комісію з розслідування обставин та причин аварії на шахті «Чайкіно»
 • 15.04.13
  Видано новий методичний посібник з охорони праці на автомобільному транспорті

 HotLog

Rated by MyTOP

RSS 2.0
 

© 2010 "Держгірпромнагляд України"
При використаннi матерiалiв посилання на Держгірпромнагляд України обовязкове.