Прес-служба Нормативна база Роз’яснення законодавства Пошук
 
Головна сторінка
Служба
Положення
Завдання
Керівництво
Структура
Планування роботи
Колегія
Історія створення
Вакантні посади
Діяльність Служби
Наглядова діяльність
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Консультації з громадськістю
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Запобігання проявам корупції
Міжнародна діяльність
Ринковий нагляд
Довідкова інформація
Адміністративні послуги
Методична допомога інспектору
Покажчик НПАОП (28.12.2012)
Реєстри
Звітні документи
Контактна інформація
Центральний апарат
Територіальні управління
Експертно-технічі центри
Телефонна "гаряча лінія"
Телефони довіри
Тематичні видання
 
 

Офіційне представництво Президента України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

 


Кращий працівник Держгірпрoмнагляду
Переглянути результати голосування.
 
     
 
Управління нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Надрукувати Надіслати ел. поштою

Керівний склад управління


1.1. Управління нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду (далі – Управління) є структурним підрозділом центрального апарату Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі – Держгірпромнагляд).

1.2. У своїй діяльності управління керується Конституцією i Законами України, актами Президента України та Кабінету Мiнiстрiв України, Положенням про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, рішеннями колегії, наказами Голови Держгірпромнагляду, цим положенням, відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці.

1.3. Структура і штатна чисельність працівників управління визначається Головою Держгірпромнагляду.

Згідно із штатним розписом в управлінні утворюються:

відділ нагляду в металургії, машинобудуванні та енергетиці;

відділ нагляду в будівництві, за підйомними спорудами та котлонагляду.

Відділи діють на підставі положень, що затверджуються в установленому порядку.

1.4. Начальник управління призначається та звільняється наказом Голови Держгірпромнагляду за погодженням з Міністром надзвичайних ситуацій України.

1.5. Призначення, переміщення та звільнення працівників Управління здійснюється наказом Голови Держгірпромнагляду відповідно до вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про державну службу».

1.6. Посадові обов’язки, права та відповідальність працівників Управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються в установленому порядку.

1.7. Робота Управління здійснюється відповідно до плану роботи Держгірпромнагляду затвердженому в установленому порядку.

1.8. Управління підпорядковується безпосередньо заступнику Голови Держгірпромнагляду, відповідно до розподілу обов’язків.

2. Основні завдання та функції Управління

Свої завдання та функції Управління виконує у взаємодії з іншими підрозділами апарату Держгірпромнагляду, територіальними управліннями Держгірпромнагляду, Головним навчально-методичним центром (далі – ГНМЦ), Національним науково-дослідним інститутом охорони праці (далі - ННДІОП), Експертно-технічними центрами (далі – ЕТЦ), центральними та місцевими органами виконавчої влади.

2.1. Основними завданнями Управління є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері промислової безпеки та охорони праці в межах компетенції управління;

організація та здійснення державного нагляду за додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавства та нормативно-правових актів охорони праці з питань промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю (сфера відповідальності управління визначена основними завданнями структурних підрозділів, які входять до його складу).

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Бере участь в підготовці пропозицій щодо формування державної політики та визначення механізму її реалізації у сфері промислової безпеки та охорони праці.

2.2.2. Забезпечує у визначеному порядку організацію державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, у тому числі з питань:

застосування технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва;

забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту;

виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження, випробування і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва.

2.2.3. Організовує і бере участь у розслідуваннях та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам.

2.2.4. Здійснює контроль за своєчасністю та об'єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків.

2.2.5. Здійснює нагляд за дотриманням вимог нормативно правових актів під час проведення навчання і перевірки знань з питань промислової безпеки, охорони праці посадових осіб та інших працівників.

2.2.6. Здійснює контроль за дотриманням вимог технічних регламентів, а саме: засобів індивідуального захисту, безпеки простих посудин високого тиску, ліфтів, канатних доріг для перевезення пасажирів, знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, безпеки обладнання, що працює під тиском.

2.2.7. Здійснює контроль за реєстрацією підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води та інших об'єктів відповідно до вимог нормативних актів з охорони праці.

2.2.8. Бере участь в організації за участю експертно-технічних центрів державних підприємств, установ і організацій, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці та належать до сфери управління Держгірпромнагляду України, проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та устаткування підвищеної небезпеки.

2.2.9. Бере участь в організації проведення експертизи проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об'єктів, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працівників на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки.

2.2.10. Бере участь у організації прийняття в експлуатацію об'єктів соціально-культурного та промислового призначення, об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

2.2.11. Готує пропозиції щодо погодження:

проектів стандартів, технічних регламентів і технічних умов, інших документів на засоби праці та виробництва, технологічні процеси;

типових навчальних планів і програм навчальних дисциплін «Охорона праці», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» тощо;

типових навчальних планів та програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці.

2.2.12. Бере участь в організації (якщо характер і ступінь небезпеки це зумовлюють) проведення органами виконавчої влади та суб'єктами господарювання випробувань устаткування та матеріалів, технічного огляду устаткування, незалежної експертизи проектно-конструкторської документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів із промислової безпеки та охорони праці.

2.2.13. Дає консультації, пропозиції з розробки нормативно-правових актів з питань промислової безпеки та охорони праці.

2.2.14. У межах своїх повноважень координує роботу:

служб охорони праці міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань підприємств;

територіальних органів Держгірпромнагляду з питань управління промисловою безпекою та охороною праці, нормотворчою діяльністю, взаємодіє з ними щодо реалізації державної політики, що належить до компетенції управління.

2.2.15. Готує і вносить на розгляд керівництва та колегії Держгірпромнагляду проекти рішень і наказів з питань, що відносяться до компетенції Управління.

2.2.16. Готує службові документи, що належать до сфери діяльності Управління. Організовує контроль за проходженням та виконанням документів, що надходять до Управління.

2.2.17. У межах повноважень розглядає пропозиції, скарги та запити громадян.

2.2.18. Виконує інші окремі доручення голови Держгірпромнагляду та його заступників.

2.2.19. Організовує та бере участь у проведенні семінарів, конференцій, нарад з питань, що належать до компетенції управління.

3. Основні завдання відділу нагляду в металургії, машинобудуванні та енергетиці

Організація державного нагляду за додержанням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці юридичними та фізичними особами (підприємства, установи, організації), які відповідно до законодавства використовують найману працю:

металургійного комплексу (за винятком виробництв по видобутку та збагаченню рудних i нерудних копалин);

машинобудівного комплексу;

лабораторій, що здійснюють випробування, вимірювання, експертне обстеження та технічний огляд об’єктів підвищеної небезпеки підприємств металургійного та машинобудівного комплексу;

за технічним станом та паспортизацією будівель, споруд та інженерних мереж підприємств металургійного та машинобудівного комплексу;

енергетичного комплексу (виробництво, транспортування та споживання теплової та електричної енергії);

лабораторій, що здійснюють випробування, вимірювання та експертне обстеження обладнання, експертизу та технічний огляд електроустановок;

житлово-комунального господарства (міське освітлення, безпечна експлуатація електроустановок споживачів напругою понад 1000 В).

4. Основні завдання відділу організації державного нагляду в будівництві, за підйомними спорудами та котлонагляду

Організація державного нагляду за додержанням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці юридичними та фізичними особами (підприємства, установи, організації), які відповідно до законодавства використовують найману працю:

будівельного комплексу (будівництво житлове, громадське, промислове, інженерних мереж, мостів, промисловість будівельних матерiалiв);

житлово-комунального господарства (пiдприємства i об’єкти теплокомуненерго, ремонтно-будiвельнi пiдприємства, , ліфтове господарство та iншi органiзацiї з монтажу, обслуговування i ремонту лiфтiв);

об’єктів котлонагляду (парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води), підйомних споруд (вантажопiдiймальних машин, фунiкулерiв, лiфтiв, пiдвiсних канатних доріг, ескалаторів, будівельних пiдйомникiв), атракціонів підвищеної небезпеки;

за технічним станом та паспортизацією будівель, споруд та інженерних мереж.

5. Права працівників Управління

5.1. Працівники Управління мають право:

5.1.1. Перевіряти діяльність територіальних управлінь, підприємств і  організацій, які належать до сфери управління Держгірпромнагляду з питань, що належать до повноважень Управління.

5.1.2. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб Держгірпромнагляду, його структурних підрозділів і територіальних управлінь, а також на підприємствах і в організаціях, які належать до сфери управління Держгірпромнагляду інформацію необхідну для виконання покладених на Управління завдань.

5.1.3. Вносити пропозиції про залучення за згодою керівника структурного підрозділу Держгірпромнагляду, його територіальних управлінь, а також підприємств і організацій, які належать до сфери управління Держгірпромнагляду, відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки та здійснення заходів, які проводяться Управлінням відповідно до покладених на нього обов'язків.

5.1.4. Брати участь у засіданнях колегії, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться в Держгірпромнагляді, у разі розгляду на них питань щодо належать до компетенції Управління.

5.1.7. Посадові особи Управління мають право давати консультації працівникам центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, окремим громадянам;

одержувати безкоштовно від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;

брати участь у перевірці знань з питань охорони праці посадових осіб підприємств та організацій.

6. Начальник Управління

6.1.Здійснює керівництво діяльністю Управління.

6.2. Розподіляє обов'язки між працівниками Управління, очолює і контролює їх роботу, вносить пропозиції керівництву Держгірпромнагляду про затвердження посадових інструкцій, про зміну структури та чисельності Управління.

6.3. Здійснює добір кадрів і пропонує керівництву Держгірпромнагляду кандидатури фахівців на заміщення вакантних посад в Управлінні, вносить пропозиції щодо переміщення працівників, встановлення надбавок до заробітної плати, притягнення до дисциплінарної відповідальності за недоліки в роботі.

6.4. Організовує розробку проектів законодавчих та інших нормативних актів, що належать до компетенції Управління.

6.5. Визначає політику та стратегію діяльності Управління.

6.6. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Управління звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Управління.

6.7. Планує та регулює ефективну взаємодію Управління з іншими підрозділами Держгірпромнагляду.

6.8. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Управління.

6.9. Забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Має право:

6.10. За дорученням керівництва, представляти Держгірпромнагляд в міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, підприємствах, установах, організаціях, в тому числі закордонних і міжнародних.

6.11. Вносити пропозиції щодо структури та чисельності Управління та територіальних управлінь.

6.12. Подавати керівництву Держгірпромнагляду пропозиції щодо розміру премії кожного працівника Управління відповідно до його особистого вкладу в загальні результати роботи, ініціативності та професійності.

6.13. Залучати за погодженням з керівництвом Держгірпромнагляду працівників інших структурних підрозділів Держгірпромнагляду до вирішення питань, відносно яких Управління здійснює координуючі функції; в разі необхідності залучати також представників центральних органів виконавчої влади, науково-дослідних інститутів; окремих підприємств та інших організацій для проведення консультацій.

  Наст. >
 
Соціальна реклама

Кращий працівник Держгірпромнагляду 2012
Переглянуть результати конкурсу
Малюнки переможців конкурсу Охорона праці очима дітей - 2012
Переглянуть результати конкурсу
Конкурс на кращий слоган

ОГОЛОШЕНО
Всеукраїнський конкурс «Кращий слоган з охорони праці» серед студентів професійно-технічних та вищих навчальних закладів

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

Науково-практичний семінар

РЕКОМЕНДАЦИИ
V международной научно-технической конференции
«Промышленная безопасность и охрана труда-2012.
Проблемы. Перспективы»

Оперативна інформація


Всі новини
 • 20.04.13
  Працівники Держгірпромнагляду взяли участь у Всеукраїнському суботнику
 • 19.04.13
  У Держгірпромнагляді відбудеться «гаряча» телефонна лінія до Дня охорони праці
 • 18.04.13
  На Волині обговорено шляхи зниження виробничого травматизму в АПК
 • 18.04.13
  На Хмельниччині визначено кращі підприємства з охорони праці
 • 18.04.13
  Держгірпромнагляд удосконалює процедуру розслідування нещасних випадків
 • 17.04.13
  Держгірпромнагляд вжив заходів щодо спрощення системи нагляду за діяльністю суб’єктів господарювання
 • 17.04.13
  Криворізьке теруправління організувало трансляцію соціальних відеороликів до Дня охорони праці
 • 17.04.13
  Керівництву Львівщини запропоновано розробити програму безпечної експлуатації газового обладнання
 • 16.04.13
  Завершено розслідування нещасного випадку на ОП «Вуглегірська ТЕС» ПАТ «Центренерго»
 • 16.04.13
  Бігборди привертають увагу суспільства до питань охорони праці
 • 16.04.13
  Криворізький ПАТ «Північний ГЗК» працює з дотриманням норм промислової безпеки
 • 16.04.13
  Держгірпромнагляд та Львівська ОДА об'єднують зусилля у питанні безпеки газопостачання
 • 15.04.13
  На Донеччині створено комісію з розслідування обставин та причин аварії на шахті «Чайкіно»
 • 15.04.13
  Видано новий методичний посібник з охорони праці на автомобільному транспорті

 HotLog

Rated by MyTOP

RSS 2.0
 

© 2010 "Держгірпромнагляд України"
При використаннi матерiалiв посилання на Держгірпромнагляд України обовязкове.